شرکت چشم سوم، وارد کننده عمده سیستمهای امنیتی فروشگاهی
گیت تک آنتن RAKO

میدان مغناطیسی این سیستم بصورت مدور یا بیضی شکل در اطراف آن می باشد، به گونه ای که تگ یا لیبل را تا فاصله 01
سانتیمتری از هر طرف خود تشخی می دهد. این سیستم برای فروشگاههای کوچکی که تا نزدیکی درب ورودی آن کالا ها قرار
دارند،مناسب نمی باشد، چرا که کالاهای تگ دار باید حداقل 0 متر از گیت فاصله داشته باشند. این سیستم همچنین در در محیط های نویز دار به خوبی عمل نمی کند و بیشتر مخصوا مکان هایی مثل هاپرمارکتها و فروشگاههایی ست که عرض درب بیشتر از
0/0 متر باشد که در وسط درب قرار می گیرد. از احاظ تشخی ، تگ و لیبل از جفت آنتن ضعیف تر بوده بنا به شرایط خاص
فروشگاهها پیشنهاد می شود. گیت تا آنتن در کنار جفت آنتن کار نمی کند که این امر در مجتمع های تجاری که فروشگاهها
کنار هم قرار دارند، بیشتر رخ میدهد.

 

cheshme3

 

 

گیت تک آنتن RAKO

کد کالا طول
عرض

قطر پایه حداکثر حساسیت فرکانس قابلیت بی سیم
تکنولوژی
تک آنتن  152 38 8 – تگ بزرگ:[m] 0

 

8.2MHz دارد

 

DSP آلمان

 

AX-200 [cm] [cm] [cm] – تگ متوسط:m 2.5

– لیبل: m 2.0

 

With the holidays in mind, here’s https://college-homework-help.org our update on the old christmas classic as an ode to instructional technologies