میدان مغناطیسی برای جفت آنتن ها در بین دو آنتن متمرکز بوده و معمولا ما بین آنتن ها گیرایی دارد. گرچه در پشت آنتن نیز
تا 01 سانتی متری قابلیت تشخی تگ وجود دارد. این سیستم بیشتر در فروشگاههای کوچا مورد استفاده بوده و معمولا آنتن
0 متری از یکدیگر قرار می گیرند و با توجه به نوع تگ استفاده شده در فروشگاهها کاربرد دارند. / ها در فاصله 0 تا 3
با توجه به اینکه این سیستم امکان سنکرون شدن دارد، میتوان آن را به 3 آنتن و یا حتی در فروشگاههای هایپر تا 01 آنتن
افزایش داد. این سیستم نسبت به تا آنتن نویز پذیری کمتری داشته و اغلب در محیط های دارای نویز به خوبی عمل نمی کند.
سیستم جفت آنتن قابلیت نصب به صورت بی سیم )وایرلس( را نیز دارد که در بین دو آنتن هیچ گونه سیمی وجود ندارد.

cheshme3

گیت جفت آنتن RAKO

 

کد کالا طول
عرض

قطر پایه حداکثر حساسیت فرکانس قابلیت بی سیم
تکنولوژی
جفت آنتن 152 38 8 – تگ بزرگ:( m 1.6 )

 

8.2MHz دارد

 

DSP آلمان 
AX-200 [cm] [cm] [cm] – تگ متوسط:m 1.3

– لیبل: m 1.1

Gleiches gilt beim recherche-aufwand zu den geplanten https://best-ghostwriter.com/essay-schreiben/ themen