شرکت چشم سوم، وارد کننده عمده سیستمهای امنیتی فروشگاهی
گیت تک آنتن RAKO

میدان مغناطیسی این سیستم بصورت مدور یا بیضی شکل در اطراف آن می باشد، به گونه ای که تگ یا لیبل را تا فاصله 01
سانتیمتری از هر طرف خود تشخی می دهد. این سیستم برای فروشگاههای کوچکی که تا نزدیکی درب ورودی آن کالا ها قرار
دارند،مناسب نمی باشد، چرا که کالاهای تگ دار باید حداقل 0 متر از گیت فاصله داشته باشند. این سیستم همچنین در در محیط های نویز دار به خوبی عمل نمی کند و بیشتر مخصوا مکان هایی مثل هاپرمارکتها و فروشگاههایی ست که عرض درب بیشتر از
0/0 متر باشد که در وسط درب قرار می گیرد. از احاظ تشخی ، تگ و لیبل از جفت آنتن ضعیف تر about بوده بنا به شرایط خاص
فروشگاهها پیشنهاد می شود. گیت تا آنتن در کنار جفت آنتن کار نمی کند که این امر در مجتمع های تجاری که فروشگاهها
کنار هم قرار دارند، بیشتر رخ میدهد.