روش های شکستن قفل نرم افزار

تکنیکهای شکستن قفل نرم افزار:
۱- تغییرJMP :
بعضی از نرم افزارها طوری نوشته می شوند تا فقط در صورت واردشدن شماره سریال صحیح، برنامه به مرحله بعد برود و در غیر این صورت در همان مرحله بماند و یا از برنامه خارج شود. وقتی این نوع برنامه به کد اسمبلی تبدیل می شود، در کد اسمبلی دو دستور JMP داریم که یکی از آنها در صورت مساوی بودن عدد وارد شده با شماره سریال صحیح رخ می دهد و دیگری در صورت وارد شدن شماره سریال اشتباه. حال اگر جای این دو JMP عوض شود، نرم افزار با هر عدد به جز شماره سریال اصلی از آن مرحله خواهد گذشت. بنابراین در این روش قفل شکن بدون پی بردن به شماره سریال صحیح، وارد می شود.
۲- یافتن شماره سریال از داخل کد برنامه:
در این روش وقتی یک شماره سریال توسط کاربر وارد شد، نرم افزار باید آن را با شماره سریال صحیح مقایسه کند تا به صحت یا اشتباه بودن آن پی ببرد. بنابراین در لحظه مقایسه، شماره سریال صحیح م یبایست در جایی به طور موقت ذخیره شود تا امکان مقایسه ایجاد شود. این مکان موقتی می تواند محل خاصی از RAM یا جایی د رهارد دیسک و یا در رجیسترهای داخلی پردازشگر باشد. قفل شکنان حرفه ای قادرند با استفاده از نر مافزارهایی که هر نوع تغییر در RAM
و هارد دیسک و غیره را ثبت می کنند، شماره سریال واقعی را بیابند.
Brute force attack -۳
در این روش قفل شکنان برنامه ای را م ینویسند که بتوانند تمامی حالت های ممکن یک شماره سریال را وارد نرم افزار کرده و بالاخره شماره سریال واقعی را بیابد. البته استفاده از این روش ممکن است چند روز و یا بیشتر طول بکشد.
-4 محدودیت زمانی Time trial:
قفل شکنان برای از کار انداختن محدودیت زمانی از دو روش استفاده م یکنند: یا روتین های چک کردن زمان را در برنامه پیدا کرده، آن را غیر فعال م یکنند و یا زمان را طوری تغییر م یدهند تا نرم افزار به تمام شدن دوره زمانی از پیش تعیین شده، پی نبرد. برای این کار معمولا برنامه ای م ینویسند تا قبل از اجرای نرم افزار اصلی، زمان کامپیوتر را تغییر دهد.