جداکننده

جداکننده سوپر

 جداکننده ها (مگنت)

جداکننده سوپر

 

بسته بندی وضعیت کالا وزن نیرویجذب مغناطیسی ابعاد کد کالا
21×21×26[cm]20 عدد در هر جعبه

11.84kgs

موجود 570[gr] 12000

[GS]

Ø74mm×36.5[mm] D500
21×21×26[cm]20 عدد در هر جعبه

9.68kgs

موجود 470[g] 12000

[GS]

Ø74mm×35[mm] D322