جداکننده برقی تگ سنسورماتیک

جداکننده دستی تگ سنسورماتیک بصورت برقی این نوع تگ خاص را باز می کند.

این نوع جداکننده به دو صورت توکار یا روکار برای صندوق فروش CHECK OUT طراحی شده اند.